Taisyklės

 

TAISYKLĖS


1.Pareiškimas

1.1.Lankydamiesi www.one.lt tinklapyje ir/ar bet kuriuo būdu naudodamiesi www.one.lt tinklapiu (toliau vadinamas – Tinklapiu), įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų siuntimą, talpinimą, parsisiuntimą, peržiūrą, komentarų ar kitų žinučių rašymą, Jūs pareiškiate, kad sutinkate su šiomis naudojimosi Tinklapiu taisyklėmis (toliau vadinamos – Taisyklėmis) ir visais jų pakeitimais bei papildymais, kurie bus patalpinti Tinklapyje, be jokių išlygų. Jeigu Jūs nesutinkate su visomis ar dalimi Taisyklių nuostatų, turite nedelsiant išeiti iš Tinklapio ir jokiomis aplinkybėmis jame nesilankyti bei juo nesinaudoti. Tolimesnis naudojimasis Tinklapiu reikš Jūsų sutikimą su šiomis Taisyklėmis bei Jūsų įsipareigojimą laikytis Taisyklių.

1.2.Jūs patvirtinate, kad faktinis naudojimaisi Tinklapiu ar Paslaugomis (kaip jos apibūdintos žemiau) yra prilyginamas ir suprantamas, kaip besąlyginis Jūsų sutikimas su šiomis Taisyklėmis.

1.3.Lankydamiesi Tinklapyje ir/ar naudodamiesi Tinklapiu, Jūs patvirtinate, kad esate vyresni nei 18 metų amžiaus arba turite tėvų ar teisėtų globėjų/už jus atsakingų asmenų sutikimą bei galite visa apimtimi įgyvendinti iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas. Bet kokiu atveju Jūs patvirtinate, kad esate vyresnis nei 14 metų, nes Tinklapis yra skirtas tik asmenims nuo 14 metų amžiaus. Jeigu Jūs esate jaunesnis kaip 14 metų amžiaus, Jūs neturite teisės lankytis Tinklapyje ir/ar naudotis jame esančiai informacija (duomenimis). Tinklalapio administracija (toliau vadinama – Administracija) rekomenduoja tėvams ir/ar globėjams imtis atitinkamų saugumo priemonių siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo bet kokios galimos neigiamos informacijos įtakos.

1.4. Nepaisant to, kad Administracija stengsis informuoti apie visus pagrindinius Taisyklių pakeitimus, Jūs patys privalote reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Taisyklių redakcija. Administracija turi teisę bet kada vienašališkai peržiūrėti ir keisti ir/ar papildyti Taisykles be jokio išankstinio pranešimo ir Jūs sutinkate laikytis tokių pakeistų ir/ar papildytų Taisyklių, t.y. visi Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai Jums tampa privalomi nuo jų paskelbimo Tinklapyje.

2.Paslaugos

2.1.Tinklapyje registruoti vartotojai gali naudotis šiomis paslaugomis (toliau vadinamos Paslaugomis):

2.1.1.prieigą prie duomenų bazių;

2.1.2.prieigą prie bendravimo įrankių (forumų, „chat‘ų“);

2.1.3.programinių mobiliųjų telefonų priedų platinimo;

2.1.4.kitas paslaugas.

2.2.Administracija turi teisę vienašališkai be jokio išankstinio pranešimo nustatyti ir keisti teikiamų Paslaugų apimtį, turinį, įkainius, apmokėjimo tvarką ar bet kokius kitus su naudojimusi Paslaugomis susijusius aspektus.

2.2.1. Draugų, su kuriais vienas vartotojas gali sudaryti draugystės ryšius, kiekis portale ribojamas iki 2.500.

2.3.Administracija turi teisę bet kada sustabdyti visų Paslaugų ar jų dalies teikimą.

2.4.Administracija jokiomis aplinkybėmis ir jokia apimtimi neprisiima atsakomybės už teikiamų Paslaugų kokybę, paslaugų teikimo trikdžius kylančius ar galinčius atsirasti dėl Administracijai ar tretiesiems asmenims priklausančių tarnybinių stočių ir/ar kitos kompiuterinės įrangos, kurios pagalba teikiamos Paslaugos, kaltės.

3.Paslaugų teikimas

3.1.Paslaugomis gali naudotis tik registruoti Tinklapio vartotojai.

3.2.Naudotis Paslaugomis Jūs galite tik tuo atveju, jei sutinkate su visomis šių Taisyklių nuostatomis. Jeigu Jūs nesutinkate su bet kuria iš šių Taisyklių nuostatų, Jūs neturite teisės naudotis Paslaugomis.

3.3.Norėdami naudotis Paslaugomis Jūs privalote užsiregistruoti Tinklapyje nurodydami tam tikrą savo asmeninę informaciją (duomenis), įskaitant judriojo ryšio telefono numerį. Administracija įsipareigoja užtikrinti Jūsų pateiktų asmeninių duomenų konfidencialumą ir juos naudoti tik teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikdami informaciją (duomenis) Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikta informacija (duomenys) yra teisinga ir Jūs įsipareigojate nedelsiant pranešti apie bet kokį informacijos (duomenų), nurodytos registruojantis Tinklapyje, pasikeitimą. Tuo atveju, jeigu Jūsų pateikta informacija (duomenys) yra neteisinga, netiksli ar nepilna arba Administracijai kylą pagrįstų abejonių, kad Jūsų pateikta informacija (duomenys) yra neteisinga, netiksli ar nepilna, Administracija turi teisę laikinai ar neterminuotai apriboti Jūsų naudojimąsi Tinklapiu ir/ar Paslaugomis.

3.4.Naudodamasis Paslaugomis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma ir Jūs neprieštaraujate, kad Administracija turi teisę vienašališkai laikinai ar visam laikui sustabdyti ir/ar nutraukti dalies ar visų Paslaugų teikimą be išankstinio perspėjimo. Jūs taip pat turite teisę bet kada atsisakyti naudotis Paslaugomis bei neprivalote iš anksto informuoti Administracijos apie tokį sprendimą.

3.5.Administracija turi teisę savo nuožiūra bet kada apriboti prieigą prie Jūsų vartotojo sąskaitos (user account) nenurodydama priežasčių.

3.6.Naudodamiesi Paslaugomis Jūs patvirtinate, kad neprieštaraujate, jog Administracijai apribojus prieigą prie Jūsų vartotojo sąskaitos Jūs negalėsite naudotis Paslaugomis, be to, dėl prieigos apribojimo gali būti pašalinta visa informacija (duomenys), susijusi su Jūsų vartotojo sąskaita, įskaitant Jūsų asmeninę informaciją bei kitą vartojo sąskaitoje esančią informaciją.

3.7.Jūs įsipareigojate naudotis Paslaugomis nepažeisdamas Taisyklių, taikytinų teisės aktų nuostatų, etikos ar moralės principų.

3.8.Jūs įsipareigojate nevykdyti ir neužsiimti jokia veikla, kuri gali sąlygoti Paslaugų teikimo sutrikimus, tame tarpe nevykdyti neteisėto jungimosi prie tarnybinių stočių, susijusių su Paslaugų teikimu.

3.9.Jūs pasižadate jokiomis aplinkybėmis nekopijuoti, nepardavinėti ar kitaip neplatinti Tinklapio teikiamų Paslaugų ir/ar Tinklapyje esančios ar su Paslaugomis susijusios informacijos (duomenų) be išankstinio rašytinio Administracijos sutikimo.

4.Vartotojo sąskaita ir slaptažodis

4.1.Jūs esate atsakingas už slaptažodžio slaptumo užtikrinimą. Taip pat Jūs esate atsakingas už bet kokią veiką, padarytą naudojantis Jūsų vartotojo sąskaita ar slaptažodžiu.

4.2.Jūsų identifikacijai Tinklapyje naudojamas išimtinai vien tik Jūsų registruojantis nurodytas mobiliojo ryšio telefono numeris. Todėl registruodamiesi Tinklapyje Jūs sutinkate, kad Jūsų nurodytas judriojo ryšio telefono numeris būtų naudojamas Jūsų identifikacijai Tinklapyje, o taip pat į šį Jūsų nurodytą judriojo ryšio telefono numerį būtų siunčiamas vartotojo slaptažodžio priminimas (kai yra pateikiama atitinkama užklausa), nepaisant bet kokio vėlesnio Jūsų registruojantis nurodyto judriojo ryšio telefono numerio savininko ar naudotojo pasikeitimo, išskyrus kai šiose Taisyklėse nustatyta kitaip.

4.3.Siekiant išvengti neteisėto naudojimosi Jūsų vartojo sąskaita, Jūs privalote kiekvieną kartą baigus prisijungimo sesiją atsijungti nuo savo vartotojo sąskaitos, spausdami nuorodą „išeiti“ arba „atsijungti“.

4.4.Jūs įsipareigojate nedelsiant informuoti Administraciją apie bet kokį neteisėta prisijungimą prie Jūsų vartotojo sąskaitos ir/ar pasinaudojimą Jūsų vartotojo sąskaita ar apie bet kokį kitą Jūsų vartotojo sąskaitos saugumo pažeidimą.

4.5.Jūs įsipareigojate nedelsiant informuoti Administraciją, jeigu pasikeičia Jūsų judriojo ryšio telefono numeris, ji yra perkeliamas ar užblokuojamas. Tokiu atveju Jūs privalote nedelsiant Administracijos nustatyta tvarka pateikti alternatyvų judriojo ryšio telefono numerį, kuris būtų naudojamas Jūsų identifikacijai. Administracija neatsako už neteisėtą prisijungimą prie Jūsų vartotojo sąskaitos iki Jūsų naujo judriojo ryšio telefono numerio patalpinimo vartotojų duomenų bazėje momento. Jūs pareiškiate, jog suprantate, kad tuo atveju, jeigu Jūs neįvykdysite šiame Taisyklių punkte nustatytų įsipareigojimų, Jūsų vartotojo sąskaitos slaptažodžio priminimas gali būti nusiųstas tretiesiems asmenims, naudojantiems judriojo ryšio telefono numerį, kurį nurodėte registruojantis ar vėliau bei kuris yra naudojamas Jūsų identifikacijai.

4.6. Jūs galite bet kuriuo metu pašalinti savo anketą patys, prisijungę prie savo paskyros.

5.Draudimai

5.1.Tinklapyje draudžiama platinti, talpinti, reklamuoti ar bet kokiu kitu būdu viešinti informaciją (duomenis), įskaitant, bet neapsiribojant, programinę medžiagą ar HTML kodus, raštus, tekstus, iliustracijas, nuotraukas, vaizdus, vaizdo, garso ar audiovizualinę medžiagą ar komentarus (toliau kartu vadinama – „Medžiaga“):

5.1.1.kurioje pažeidžiamos autorių ir/ar gretutinių teisių subjektų teisės, prekės ženklų ar kitos intelektinės nuosavybės objektų savininkų teisės ar bet kokios kitos analogiškos teisės;

5.1.2.kurioje pažeidžiama asmens privatumo teisė (teisė į privataus gyvenimo neliečiamybę) ir bet kokios kitos asmens teisės (tokios kaip teisė į atvaizdą ir pan.) ir/ar teisėti interesai;

5.1.3.kurioje neteisėtai naudojami asmens duomenys;

5.1.4.kurioje pateikiama dezinformacija ar informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą;

5.1.5.kuri daro neigiamą įtaką nepilnamečių fiziniam, psichiniam ar moraliniam vystymuisi;

5.1.6.kurioje kurstoma diskriminuoti, tyčiotis, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar bet kokiu kitu pagrindu, tyčiojamasi ar niekinama tokia žmonių grupė, ar kurioje yra bet kokių kitų asmenų diskriminacijos apraiškų;

5.1.7.kurioje raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką ar kurioje skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, nuversti teisėtą valdžią;

5.1.8.kurioje kurstomas karas ar neapykanta;

5.1.9.kurioje propaguojamas bet koks smurtas ar prievarta, nusikaltimai ar baudžiamieji nusižengimai ar bet kokie kiti teisės pažeidimai ar kurioje teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;

5.1.10.kuri yra susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu;

5.1.11.kurioje platinama, propaguojama ir/ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir/ar reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;

5.1.12.kurioje propaguojami ir/ar reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos;

5.1.13.kurioje palankiai vertinamas priklausomumas nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas, ar reklamuojami alkoholis, tabakas ar jų produktai (gaminiai);

5.1.14.kurioje pažeidžiama nekaltumo prezumpcija ir kuria kliudoma teisminės valdžios nešališkumui;

5.1.15.kuri yra susijusi su fizinio ar psichinio smurto vaizdavimu arba vandalizmu: kai detaliai vaizduojamas žmonių, gyvūnų žudymas, žalojimas ar kankinimas, turto naikinimas ar gadinimas, taip pat informacija, kurioje teigiamai vertinamas smurtas, mėgavimasis prievarta ar žiaurumu;

5.1.16.kurioje rodomas mirusio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas;

5.1.17.kuri sukelia baimę ar siaubą;

5.1.18.kurioje dažnai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar gestai;

5.1.19.kuri yra erotinio pobūdžio: kai skatinamas lytinis geismas, rodomas lytinis aktas, jo imitacija ar kitoks seksualinis pasitenkinimas, lytiniai organai, seksualiniai reikmenys;

5.1.20.kurioje skatinami ir/ar reklamuojami azartiniai lošimai;

5.1.21.kuri skatina savęs žalojimą ar savižudybę;

5.1.22.kurioje skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai;

5.1.23.kurioje patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus;

5.1.24.kurioje siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais skelbiami nuo teisėsaugos institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius nusikaltimą, kaltinamojo, teisiamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės pažeidimų nukentėjusio nepilnamečio (aukos) asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę ar kurioje skelbiami save sužalojusio ar mėginusio tai padaryti, nusižudžiusio ar mėginusio nusižudyti nepilnamečio asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę;

5.1.25.kurioje pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas ir/ar pažeidžiami jo interesai;

5.1.26.kurioje piktnaudžiaujant nepilnamečių pasitikėjimu ir nepatyrimu, neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių nuomonės ir vertinimai;

5.1.27.kurioje neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių nuotraukos ar filmuota medžiaga apie juos, jei pagal tai galima nustatyti nepilnamečių asmens tapatybę;

5.1.28.kurioje pažeidžiamos bet kokios bet kokių subjektų turtinės ir/ar neturtinės teisės;

5.1.29.kurioje pažeidžiamos bet kokios kitos šių Taisyklių, teisės aktų, moralės ar etikos principų nuostatos;

5.1.30.kurios platinimas ir/ar viešinimas yra draudžiamas pagal taikytinus teisės aktus.

5.2.Be aukščiau nurodytų draudimų, Jūs taip pat įsipareigojate nesinaudoti Tinklalapiu ir/ar Paslaugomis:

5.2.1.informacijos (duomenų), kurios platinimas ar bet koks kitos viešinimas yra draudžiamas ar ribojamas, platinimui, viešinimui, siuntimui ar bet kokiam kitam perdavimui;

5.2.2.informacijos (duomenų), esančios autoriaus ar gretutinių teisių objektu, neturint autoriaus ar gretutinių teisių subjekto tinkamo sutikimo platinimui, viešinimui, siuntimui ar bet kokiam kitam perdavimui;

5.2.3.jei toks naudojimasis pažeistų kitų asmenų teises ir/ar teisėtus interesus, įskaitant teisę į atvaizdą ar asmens privataus gyvenimo neliečiamumą;

5.2.4.pristatydami save kitu asmeniu ar kitokiais būdais siekdami suklaidinti kitus Tinklapio vartotojus, kad pastarieji laikytų Jus kitu asmeniu, įskaitant, bet neapsiribojant Administracijos atstovu, Tinklapio administratoriumi ar kitu Tinklapio lankytoju/naudotoju.

5.3.Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad Administracija atskleistų Jūsų asmeninę informaciją (duomenis) bei informaciją (duomenis) esančius vartotojo sąskaitoje, kai tai yra būtina remiantis teisės aktų reikalavimais ar kitais atvejais, kai toks informacijos (duomenų) atskleidimas tretiesiems asmenims yra teisėtas.

6.Apribojimai

6.1.Jūs pats esate visiškai atsakingas už informacijos (duomenų) (įskaitant, bet neapsiribojant, programinę medžiagą ar HTML kodus, raštus, tekstus, iliustracijas, nuotraukas, vaizdus, vaizdo, garso ar audiovizualinę medžiagą ar komentarus), kurią siunčiate į Tinklapį ir/ar talpinate Tinklapyje, turinį ir privalote užtikrinti, kad Jūsų pateikiama/siunčiama informacija (duomenys) atitiktų šiose Taisyklėse ir bet kokiuose kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taip pat etikos ir moralės principų nuostatas.

6.2.Administracija jokiomis aplinkybėmis ir jokia apimtimi neprisiima atsakomybės dėl Jūsų patalpintos Tinklapyje informacijos neatitikimo teisės aktų, šių Taisyklių, moralės ar etikos principų nuostatoms.

6.3.Talpindami, platindami ar kitaip viešindami informaciją (duomenis), Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad informacija (duomenys) atitinka Taisyklių ar kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prisiimate visas galimas neigiamas pasekmes, susijusias su šio įsipareigojimo pažeidimu.

6.4.Jūs įsipareigojate jokiomis komunikacijos priemonėmis ar informacijos laikmenomis, kuriomis galima naudotis dabar ar kurios bus sukurtos ateityje, neplatinti jokios Tinklapyje esančios informacijos (duomenų), įskaitant, bet neapsiribojant, Medžiagą, be išankstinio rašytinio Administracijos sutikimo.

6.5.Jūs įsipareigojate neadaptuoti, neperdirbti ar bet kaip kitaip nekeisti Tinklapio ar bet kokios jo dalies, įskaitant, bet neapsiribojant, Tinklapyje integruotas vaizdo atkūrimo priemones ar kitas su Tinklapiu susijusias technologijas.

6.6.Jūs įsipareigojate informacijos (duomenų) panaudojimui, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos (duomenų) peržiūrą, nenaudoti jokių kitų vaizdo atkūrimo priemonių išskyrus tas, kurios yra pateikiamos Tinklapyje ar kurias nurodo Administracija ar kai Administracija pritaria tokių kitų priemonių naudojimui.

6.7.Jūs įsipareigojate Tinklapio ar jame esančių informacijos (duomenų), įskaitant, bet neapsiribojant, Medžiagą bei integruotas vaizdo atkūrimo priemones, nenaudoti jokiai komercinei veiklai nesant išankstinio rašytinio Administracijos sutikimo.

6.8.Administracija turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kokią Medžiagą, informaciją ar duomenis iš Tinklapio, jei atitinkama Medžiaga, informacija ar duomenys yra nesuderinami su Taisyklėmis, teisės aktų, moralės ar etikos principų nuostatomis arba dėl kitų priežasčių vienašališka Administracijos nuomone nėra tinkama talpinti Tinklapyje.

6.9.Kilus įtarimui, kad talpinant, platinant ar kitais būdais viešinant informaciją (duomenis) buvo pažeisti teisės aktai, o taip pat kad vartotojo pateiktoje Medžiagoje užfiksuotas priešingas teisei elgesys, Administracija turi teisę apie galimą pažeidimą informuoti policiją ir/ar kitas kompetentingas institucijas.

6.10.Jums yra žinoma, kad Medžiaga, įskaitant ir Medžiagą, kuri yra pateikiama kaip Paslaugų dalis, reklamą bei vartotojų atsiųsta Medžiagą, gali būti intelektinės nuosavybės objektas, kurios bet koks panaudojimas be šios Medžiagos autoriaus ar kitų teisių turėtojo sutikimo yra draudžiamas, o šio draudimo nepaisymas užtraukia įstatymuose nustatytą atsakomybę.

6.11.Administracija turi teisę (bet ne pareigą) peržiūrėti, žymėti, filtruoti, keisti, atmesti ir/ar pašalinti bet kokią Medžiagą ar jos dalį.

6.12.Jūs pats esate visiškai atsakingas už informacijos ar duomenų (įskaitant, bet neapsiribojant, programinę medžiagą ar HTML kodus, raštus, tekstus, iliustracijas, nuotraukas, vaizdus, vaizdo, garso ar audiovizualinę medžiagą ar komentarus), kuriuos siunčiate į Tinklapį ir ar talpinate Tinklapyje, turinį ir privalote užtikrinti, kad Jūsų pateikiama/siunčiama informacija (duomenys) atitiktų šiose Taisyklėse ir bet kokiuose kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taip pat etikos ir moralės principų nuostatas.

7.Garantijos nebuvimas

7.1.Jūs naudojatės Tinklapiu ir/ar Paslaugomis savo rizika. Administracija neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Tinklapiu ar naudojimusi juo. Administracija pareiškia, kad be kita ko, nesuteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės:

7.1.1.susijusios su Tinklapyje teikiamomis ar siūlomomis Paslaugomis;

7.1.2.susijusios su bet kokiomis klaidomis ar netikslumais Tinklapyje;

7.1.3.susijusios su Tinklapio turiniu ir/ar Tinklapio funkcijomis;

7.1.4.už bet kokią žalą asmeniui ar turtui, susijusią su naudojimusi Tinklapiu, Paslaugomis ar Medžiaga;

7.1.5.susijusios su neteisėtu priėjimu prie Tinklapio tarnybinių stočių su visa jose saugoma asmenine informacija ir asmens duomenimis;

7.1.6.susijusios su informacijos ar duomenų siuntimo į Tinklapį ir iš jo saugumu ir/ar kokybe ir/ar pertrūkimais;

7.1.7.susijusios su apsauga nuo kompiuterinių virusų ar bet kokų kitų žalingų kompiuterinių programų, kurios gali būti perduotos į ar per Tinklapį trečiųjų šalių;

7.1.8.susijusios su Tinklapyje siūlomomis (reklamuojamoms) prekėmis ar paslaugomis, taip pat prekėmis ar paslaugomis siūlomomis (reklamuojamomis) tinklapiuose, į kuriuos nuorodos yra pateiktos Tinklapyje.

8.Atsakomybės ribojimas

8.1.Lankydamiesi ar bet kaip kitaip naudodamiesi Tinklapiu ir/ar jame esančia informacija (duomenimis), Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl bet kokios galimos žalos, kuri gali atsirasti dėl lankymosi ir/ar naudojimosi Tinklapiu bei kitais tinklapiais, į kuriuos nuorodas Tinklapyje pateikia Administracija ir/ar kiti vartotojai ir/ar tretieji asmenys.

8.2.Administracija pareiškia, kad neprisiima atsakomybės už Jūsų pateiktos informacijos (duomenų) turinį, taip pat jokiais atvejais neprisiima atsakomybės ir jokiomis aplinkybėmis negali būti atsakinga už bet kokią žalą, patirtą dėl informacijos (duomenų) patalpinimo Tinklapyje ar kitokio paviešinimo.

8.3.Jokiomis aplinkybėmis Administracija ar su ja susiję asmenys neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas, susijusią su:

8.3.1.Tinklapio turinio ir/ar funkcijų klaidomis, netikslumais ar bet kokiais kitais trūkumais;

8.3.2.asmens sužalojimu ir/ar turto sunaikinimu, kuris susijęs su lankymusi Tinklapyje ir/ar naudojimusi juo;

8.3.3.neteisėtu prisijungimu prie asmens duomenų, saugomų Tinklapyje ir šių duomenų panaudojimu;

8.3.4.informacijos (duomenų) siuntimo į ir/ar iš Tinklapio ar bet kokio kito perdavimo sutrikimais;

8.3.5.virusų ar bet kokių kitų žalingų kompiuterinių programų patekimų į kompiuterinę įrangą lankantis Tinklapyje ir/ar naudojantis juo;

8.3.6.vartotojų atsiųstais ir/ar Tinklapyje patalpintais duomenimis ar informacija (Medžiaga);

8.3.7.Jūsų judriojo ryšio telefono funkcijų pakitimais, susijusiais su Jūsų registravimusi Tinklalapyje ir/ar naudojimusi juo;

8.3.8.informacijos (duomenų) esančių Jūsų vartojo sąskaitoje praradimu, pakeitimu ar kitokiu sunaikinimu;

8.3.9.slaptažodžio ar kitų vartojo sąskaitos duomenų atskleidimu tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, kai toks atskleidimas įvyksta tretiesiems asmenims pradėjus naudotis judriojo ryšio telefono numeriu, kuris yra naudojamas vartotojo identifikacijai.

8.4.Administracija nėra ir negali būti atsakinga už tinklapių, į kuriuos pateikiamos nuorodos Tinklapyje, turinį bei žalą, atsiradusią dėl lankymosi ar kitokio naudojimosi tokiais tinklapiais.

8.5.Administracija neprisiima atsakomybės ir jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už prekes ir/ar paslaugas, Administracijos ar trečiųjų asmenų reklamuojamas Tinklapyje. Taip pat Administracija pareiškia, kad nėra ir nebus tarpininkas ir jokia forma nedalyvaus Jums įsigyjant prekes ir/ar paslaugas iš Tinklapyje besiskelbiančių ar besireklamuojančių trečiųjų asmenų.

9.Žalos atlyginimas

9.1.Jūs sutinkate ir įsipareigojate atlyginti Administracijai ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, įskaitant baudas ar bet kokias kitas netesybas bei nuostolius, įskaitant ir bet kokias pagal galiojančius teisės aktus sumokėtas baudas, susijusią su Jūsų lankymusi Tinklapyje ir/ar naudojimusi juo, įskaitant žalą, susijusią su:

9.1.1.informacijos (duomenų) siuntimu į ir/ar iš Tinklapio ar bet kokio kito perdavimo;

9.1.2.komentarų rašymu;

9.1.3.šių Taisyklių pažeidimu;

9.1.4.bet kokiais trečiųjų asmenų teisių pažeidimais, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių ir privatumo teisės pažeidimus;

9.1.5.bet kokia žala, reikalavimais, baudomis ir kitokio pobūdžio netesybomis, kurios atsiranda dėl Jūsų pateiktos informacijos (duomenų) (įskaitant, bet neapsiribojant, programinę medžiagą ar HTML kodus, raštus, tekstus, iliustracijas, nuotraukas, vaizdus, vaizdo, garso ar audiovizualinę medžiagą ar komentarus), kurią siunčiate į Tinklapį ir/ar talpinate Tinklapyje, ar dėl to, kad tokia informacija (duomenys) neatitinka Taisyklių, taikytinų teisės aktų nuostatų ar etikos ir moralės principų;

9.1.6.bet kokia žala, reikalavimais, baudomis ir kitokio pobūdžio netesybomis, susijusiomis su Jūsų pateikta informacija (duomenimis).

9.2.Aukščiau nurodytais atvejais Jūs įsipareigojate atlyginti tiek tiesioginę žalą, tiek ir protingas išlaidas, skirtas žalos prevencijai ar žalai sumažinti bei išlaidas, susijusias su žalos išieškojimu ne teismo ir/ar teismo tvarka, o taip pat netiesioginius nuostolius.

9.3.Už informacijos (duomenų), kurios platinimą ar bet kokį kitokį viešinimą riboja teisės aktai, Jūs atsakote įstatymų nustatyta tvarka.

10.Autorių teisės

10.1.Tinklapyje draudžiama talpinti, platinti ar kitais būdais viešinti informaciją (duomenis), esančią autorių ar gretutinių teisių objektais, jei nėra gautas autoriaus ar gretutinių teisių turėtojo sutikimas. Šių draudimų pažeidimas Jums užtraukią teisės aktuose numatytą atsakomybę.

10.2.Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate siunčiamos informacijos (duomenų) autoriaus ir gretutinių teisių turėtojas arba turite atitinkamą autorių ir gretutinių teisių turėtojo sutikimą dėl informacijos (duomenų) panaudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, atgaminimą, viešinimą, platinimą ar perdirbimą ir toks sutikimas apima teisę patalpinti informaciją (duomenis) Tinklapyje bei perduoti žemiau nurodytas teises Administracijai.

10.3.Persiųsdami informaciją (duomenis) į Tinklalapį, Jūs visam teisių apsaugos laikotarpiui bet kokioje teritorijoje, visiems ir bet kokiems autorių turtinių teisių panaudojimo būdams neatlygintinai suteikiate Administracijai teisę naudotis visomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis į tokią informaciją (duomenis) ir įsipareigojate jokiomis aplinkybėmis ateityje nereikšti jokių pretenzijų dėl Jūsų atsiųstos informacijos (duomenų) panaudojimo.

11.Teisių perleidimas

11.1.Jūs neturite teisės iš šių Taisyklių kylančių teisių ir/ar pareigų perleisti ar bet kokiais kitais būdais perduoti tretiesiems asmenims.

11.2.Administracija turi teisę be išankstinio perspėjimo ar informavimo perleisti dalį ar visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir/ar pareigas tretiesiems asmenims.

12.Kitos nuostatos

12.1.Taisyklėse ir Tinklapyje naudojama sąvoka Administracija reiškia bendrovę, kuriai priklauso bei kuri kontroliuoja Tinklapį (UAB All Media Digital, juridinio asmens kodas 304903117, adresas korespondencijai: P. Lukšio g. 23, LT-09132 Vilnius, LR; tel. +370 655 53379), išskyrus kai Taisyklėse aiškiai nurodyta kitaip arba iš konteksto aiški kita reikšmė.